Dùng hình ảnh đem Phúc Âm ngày Chúa Nhật đến với mọi người.

Using pictures to deliver Sunday Gospel to everyone.
子夜弥撒
Messe de Minuit
圣诞子夜感恩祭 (Simplified)
Messa Di Mezzanotte
Mitternachtsmesse

 

子夜弥撒

Messe de Minuit

Messa Di Mezzanotte

圣诞子夜感恩祭 (Simplified)

Mitternachtsmesse

Xin Giúp Đở - Chân thành cám ơn Quí Cha và Quí Vị đã phổ biến 40 giây lời Chúa để loan truyền Phúc Âm đến với mọi ngƱời - Mọi hình ảnh đã đƱợc thực hiện trong trang web này đều đƱợc sử dụng miễn phí - Tuy nhiên xin vui lòng ghi rỏ xuất xứ từ www.40giayloichua.net để phổ biến thêm cho nhiều ngƱời khác trong tinh thần "chúng con nguyện Danh Cha cả sáng". Please help - Thank you very much for spreading this website to everyone. All the GIF files in this website are free to use. Please quote their source www.40giayloichua.net wherever they are used in order to spread Gospel to everyone in the spirit of "Hallowed be Thy Name"

Lời Phúc Âm - Tiếng Việt: dựa trên bản dịch của Nhóm Phụng Vụ Các Giờ Kinh - Tiếng Anh: http://www.usccb.org - Tiếng Pháp: http://www.annuairechretien.com - Tiếng Đức: do bạn Viet Nghia Nguyen cung cấp (www.tncg.de) - Tiếng Ý: Giáo xứ St. Leo the Great, Altona North, Melbourne Australia. Tiếng Hoa: Cha Stêphanô Huỳnh Trụ - Xin giúp biên tập tiếng Tây Ban Nha. Cám Ơn. Liên lạc: 40giayloichua.net@gmail.com

Gospel Text - Vietnamese: based on the translation of Nhóm Phụng Vụ Các Giờ Kinh - English: http://www.usccb.org - French: http://www.annuairechretien.com - German: provided by Viet Nghia Nguyen (www.tncg.de) - Italian: St. Leo the Great Church, Altona North, Melbourne Australia - Chinese: Fr. Stephen Huynh Tru Please help to edit Spanish versions. Thanks. Contact: 40giayloichua.net@gmail.com

Hit Counter khách đến xem 1800Flowers lần
Hosted by nhacthanh.net
Hit Counter visitors have viewed 1800Flowers times
~ DEO GRATIAS ~