Nhà || Lưu Trữ || Địa Điểm

Home || Archive || Locations

Hình Ảnh Ngày Nay - Núi Bát Phúc

1. Núi Bát Phúc nằm về hướng Tây Bắc Biển Galilee, cách Giêrusalem khoảng 3 giờ đi xe. Lộ trình phần lớn nằm trong vùng Palestine. Có những khúc đi dọc theo sông Jordan và biên giới giáp với Jordan.

Today's Pictures - The Mount Of Beatitudes

1. The Mount of Beatitudes is on the northwestern shore of the Sea of Galilee, around three hours of driving from Jerusalem. The majority of the route, which run along the Jordan river and the border with Jordan, is on the Palestines teritory.

2. Đồn biên giới Jordan

2. Border watchtower of Jordan
3. Trên tấm bảng ghi: Tắm sông chết ráng chịu

3. Seen on the sign: Swimming at your own risk
4. Tiberias chào mừng quí khách

4. Welcome sign

5. Dọc theo bờ biển Galilê

5. Along the shore of Galilee Sea

6. Thánh Đường Bát Phúc trên đỉnh núi

6. The Beatitudes Church on top of the mountain

7. Đường lên núi

7. Way to the top

8. Nhìn gần

8. Close-up

9. Chính diện

9. Front view

10. Cổng chính

10. Main entrance

11. Bàn thờ chính

11. Main altar

12. Bảng tưởng niệm ĐGH Phaolô VI

12. Pope Paul VI's Memorial plaque

13. Thánh lễ trên núi nơi Chúa Giêsu giảng Bát Phúc

13. Mass on the mount of Beatitudes

14. Từ núi nhìn xuống biển Galilê

14. Galilee Sea view from the mount of Beatitudes

 

Nội dung trong website này được tự do sử dụng với một điều kiện duy nhất: ghi rỏ xuất xứ từ www.40giayloichua.net và địa chỉ email liên lạc. Lý do của điều kiện trên là để đọc giả có thể xác minh nội dung và có thể xem các thông tin hữu ích khác từ trang web này.

Anything on this website are free to copy or forward with only condition that you must state that they come from www.40giayloichua.net with contact information. That policy is required so the readers can verify the data and have the option to look for other interesting material on this site.