Nhà || Lưu Trữ || Địa Điểm || Hỏi Đáp

Home || Archive || Locations || FAQ

Ngôi Mộ Chúa Giêsu (2)

Đức Giáo Hoàng Benedict XVI Viếng Mộ Thánh - Tháng 5, 2009

Các bình đèn ngay trên phiến đá liệm xác Chúa Giêsu

 

Phiến đá tẩm liệm xác Chúa Giêsu

 

Bàn thờ Chính Thống Giáo trên đỉnh Golgotha

 

Khu vực trước Mộ Thánh Chúa - Nơi đây thánh lễ theo phụng vụ công giáo được sắp xếp cử hành lúc 7 giờ sáng - tiếp theo sau là giờ mở cửa cho công chúng vào viếng mộ.

 

Trên Mộ Thánh Chúa

Ngôi Mộ Chúa Giêsu >>>

Vài đoạn video thánh lễ có các Cha dòng Phanxicô hát lễ tiếng Latin >>>


 

Hien Quang - Chúa Nhật Lễ Lá 2010 

Nội dung trong website này được tự do sử dụng với một điều kiện duy nhất: ghi rỏ xuất xứ từ www.40giayloichua.net và địa chỉ email liên lạc. Lý do của điều kiện trên là để đọc giả có thể xác minh nội dung và có thể xem các thông tin hữu ích khác từ trang web này.

 

Anything on this website are free to copy or forward with only condition that you must state that they come from www.40giayloichua.net with contact information. That policy is required so the readers can verify the data and have the option to look for other interesting material on this site.