Dùng hình ảnh đem Phúc Âm ngày Chúa Nhật đến với mọi người.

? ---

Using pictures to delivery Sunday Gospel to everyone.

Nếu Bạn Có Hơn 40 Giây: Theo bước chân Chúa Giêsu If You Have More Than 40 Seconds: Following Jesus' footsteps

Bấm chuột trên chữ hay số sẽ dẫn đến các nội dung tương ứng


 

Last Supper Room