Nhà || Lưu Trữ || Địa Điểm || Hỏi Đáp

Home || Archive || Locations || FAQ

Nhà thờ Quyền Tối Cao (Church of Primacy of Peter)

Hai tuần sau khi Chúa Giêsu sống lại, các tông đồ mới lấy lại tinh thần - bớt sợ người Do Thái, trở về vùng Galilê sinh sống bằng nghề lưới cá như lúc trước khi theo Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng.

Khác với 2 lần hiện ra trong nhà - cửa đóng kín (Ga 20,19-31) ở Jerusalem, lần này Chúa Giêsu hiện ra ngoài trời ở vùng Tây Bắc biển Tibêria (Ga 21,1) - cách Capharnaum 2 km, trung tâm mục vụ của Chúa Giêsu ngày xưa.

 

Bờ biển nơi Chúa hiện ra lần thứ ba cùng các môn đệ

 

Tại đây có một nhà thờ gọi là Church of Primacy of Peter - nhà thờ Quyền Tối Cao Phêrô, được xây dựng từ cuối thế kỷ IV, bị phá hủy năm 1263. Năm 1933, dòng Phanxicô cho xây cất lại trên nền cũ và tồn tại đến nay.

 

.

Dưới nước nhìn lên

 

Bên trong nhà thờ

 

Ngay trước cung thánh là nơi Chúa đã chuẩn bị bửa ăn sáng cho các môn đệ "các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa." (Ga 21, 9)

 

Mensa Christi: Bàn của Chúa Kitô

 

Dành cho khách hành hương

 

Bức tranh kỷ niệm cuộc viếng thăm Thánh Địa năm 2000 của ĐGH Gioan Phaolô II

 

Tượng đồng diễn tả việc Chúa Giêsu trao quyền tối thượng cho Phêrô - ghi nhớ nơi Chúa Giêsu 3 lần trao trọng trách "Hãy chăn dắt chiên của Thầy." cho Phêrô (Ga 21, 15-17)

 

 

Hien Quang - April 12 - 2010


 

Nội dung trong website này được tự do sử dụng với một điều kiện duy nhất: ghi rỏ xuất xứ từ www.40giayloichua.net và địa chỉ email liên lạc. Lý do của điều kiện trên là để đọc giả có thể xác minh nội dung và có thể xem các thông tin hữu ích khác từ trang web này.

 

Anything on this website are free to copy or forward with only condition that you must state that they come from www.40giayloichua.net with contact information. That policy is required so the readers can verify the data and have the option to look for other interesting material on this site.