Nhà || Lưu Trữ || Địa Điểm || Hỏi Đáp

Home || Archive || Locations || FAQ

 

Núi Tabor

Núi Tabor nằm cách thị trấn Cana về phía Đông Nam khoảng 8 km - là nơi Chúa biến hình trước mặt ba môn đệ Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. (Lc 9,28b)

Tabor Map

Tabor Mt

Từ Cana đến núi Tabor khoảng 30 phút đi xe

Vì địa hình đồi núi, xe phải đi theo hình chữ chi để lên đến đỉnh núi

Phong cảnh đường lên núi Tabor

Đường dẫn vào nhà thờ Tabor

Cổng và Nhà thờ

Bảng hướng dẫn với tiếng Anh, Ả-rập và Do Thái

Trong khu vực nhà thờ có các khoảng trống dành cho du khách

Nhìn từ ngoài cổng

Bàn thờ chính

Cận ảnh

Hình Tiên tri Elisa bên cánh trái

Hình tiên tri Moisen bên cánh phải

Bàn thờ phụ

Hình bên bàn thờ phụ

nhìn từ trên không

Núi Tabor lúc hoàng hôn

Hien Quang - Feb. 21, 2010

 


 

Nội dung trong website này được tự do sử dụng với một điều kiện duy nhất: ghi rỏ xuất xứ từ www.40giayloichua.net và địa chỉ email liên lạc. Lý do của điều kiện trên là để đọc giả có thể xác minh nội dung và có thể xem các thông tin hữu ích khác từ trang web này.

 

Anything on this website are free to copy or forward with only condition that you must state that they come from www.40giayloichua.net with contact information. That policy is required so the readers can verify the data and have the option to look for other interesting material on this site.