40 giây thôi! only 40 seconds!

Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu - NĂM A - --

lưu hình vào máy: nhấp chuột phải trên hình - Save Image As...

Xin Giúp Đở - Chân thành cám ơn Quí Cha và Quí Vị đã phổ biến 40 giây lời Chúa để loan truyền Phúc Âm đến với mọi ngƱời - Mọi hình ảnh đã đƱợc thực hiện trong trang web này đều đƱợc sử dụng miễn phí - Tuy nhiên xin vui lòng ghi rỏ xuất xứ từ www.40giayloichua.net để phổ biến thêm cho nhiều ngƱời khác trong tinh thần "chúng con nguyện Danh Cha cả sáng".

Please help - Thank you very much for spreading this website to everyone. All the GIF files in this website are free to use. Please quote their source www.40giayloichua.net wherever they are used in order to spread Gospel to everyone in the spirit of "Hallowed be Thy Name"

WORLD GLOBES

by Color (eight colors)

by Price from $13 to $1700

by Size from 3" to 30"

Decorative Globes

Floor Globes

Levitating Globes

Flower Sphere