40 giây thôi! only 40 seconds!

Chúa Nhật V Mùa Chay - -- 简体字

lưu hình vào máy: nhấp chuột phải trên hình - Save Image As...

Bạn là một trong số Hit Counter khách đến xem 40 giây Lời Chúa ~~~~~~~Xin Chúa chúc lành cho bạn~~~~~~~
You are one of Hit Counter visitors viewing Gospel in 40 seconds ~~~~~~~God Bless You~~~~~~~