40 giây thôi! only 40 seconds!

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

lưu hình vào máy: nhấp chuột phải trên hình - Save Image As...

Solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary

save to your computer: right click on picture - Save Image As...

聖母蒙召升天節,當日感恩祭

下载方式:请点鼠标右键选择"图片另存为"...

Xin Giúp Đở - Chân thành cám ơn Quí Cha và Quí Vị đã phổ biến 40 giây lời Chúa để loan truyền Phúc Âm đến với mọi người - Mọi hình ảnh đã đƱợc thực hiện trong trang web này đều được sử dụng miễn phí - Tuy nhiên xin vui lòng ghi rỏ xuất xứ từ www.40giayloichua.net để phổ biến thêm cho nhiều người khác trong tinh thần "chúng con nguyện Danh Cha cả sáng".
Please help - Thank you very much for spreading this website to everyone. All the GIF files in this website are free to use. Please quote their source www.40giayloichua.net wherever they are used in order to spread Gospel to everyone in the spirit of "Hallowed be Thy Name"
Lời Phúc Âm - Tiếng Việt: dựa trên bản dịch của Nhóm Phụng Vụ Các Giờ Kinh - Tiếng Anh: http://www.usccb.org - Tiếng Pháp: http://www.annuairechretien.com - Tiếng Đức: do bạn Viet Nghia Nguyen cung cấp (www.tncg.de) - Tiếng Ý: Giáo xứ St. Leo the Great, Altona North, Melbourne Australia
Gospel Text - Vietnamese: based on the translation of Nhóm Phụng Vụ Các Giờ Kinh - English: http://www.usccb.org - French: http://www.annuairechretien.com - German: provided by Viet Nghia Nguyen (www.tncg.de) - Italian: St. Leo the Great Church, Altona North, Melbourne Australia
Bạn là một trong số Hit Counter vị khách đến xem 40 giây lời Chúa ~~~~~~~Xin Chúa chúc lành cho bạn~~~~~~~
You are one of Hit Counter visitors viewing Gospel in 40 seconds ~~~~~~~God Bless You~~~~~~~