40 giây thôi! only 40 seconds!
Solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María

Domingo EVANGELIO EN FOTOS

聖母蒙召升天節,守夜感恩祭

圖片演繹每主日福音

Solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, Vigil Mass

Solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, Messe de la veillée

Fest Mariä Himmelfahrt – Am Vortag

Solennita della Azzunzione della Beata Vergine Maria

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

 

 

Nội dung trong website này được tự do sử dụng với một điều kiện duy nhất: ghi rỏ xuất xứ tỬ www.40giayloichua.net và địa chỉ email liên lạc. Lý do của điều kiện trên là để đọc giả có thể xác minh nội dung và có thể xem các thông tin hữu ích khác tỬ trang web này.

Anything on this website are free to copy or forward with only condition that you must state that they come from www.40giayloichua.net with contact information. That policy is required so the readers can verify the data and have the option to look for other interesting material on this site.

Xin Giúp Đở - Chân thành cám ơn Quí Cha và Quí Vị đã phổ biến 40 giây lời Chúa để loan truyền Phúc Âm đến với mọi người - Mọi hình ảnh đã đƱợc thực hiện trong trang web này đều đƱợc sử dụng miễn phí - Tuy nhiên xin vui lòng ghi rỏ xuất xứ tỬ www.40giayloichua.net để phổ biến thêm cho nhiều người khác trong tinh thần "chúng con nguyện Danh Cha cả sáng".

Please help - Thank you very much for spreading this website to everyone. All the GIF files in this website are free to use. Please quote their source www.40giayloichua.net wherever they are used in order to spread Gospel to everyone in the spirit of "Hallowed be Thy Name"

Lời Phúc Âm - Tiếng Việt: dựa trên bản dịch của Nhóm Phụng Vụ Các Giờ Kinh - Tiếng Anh: http://www.usccb.org - Tiếng Pháp: http://eucharistiemisericor.free.fr - Tiếng Đức: do bạn Viet Nghia Nguyen cung cấp (www.tncg.de) - Tiếng Ý: Giáo xứ St. Leo the Great, Altona North, Melbourne Australia. Tiếng Hoa: Cha Stephanô Huỳnh Trụ

Gospel Text - Vietnamese: based on the translation of Nhóm Phụng Vụ Các Giờ Kinh - English: http://www.usccb.org - French: http://eucharistiemisericor.free.fr/; http://rouen.catholique.fr; German: provided by Viet Nghia Nguyen (www.tncg.de) - Italian: St. Leo the Great Church, Altona North, Melbourne Australia. Chinese: Father Stephen Huynh Tru

Bạn là một trong số Hit Counter vị khách đến xem 40 giây lời Chúa ~~~~~~~~Xin Chúa chúc lành cho bạn~~~~~~~
You are one of Hit Counter visitors viewing Gospel in 40 seconds ~~~~~~~~God Bless You~~~~~~~