Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống -- 简体字

lưu hình vào máy: nhấp chuột phải trên hình - Save Image As...