Vọng Lễ Hiện Xuống --

lưu hình vào máy: nhấp chuột phải trên hình - Save Image As...