Dùng hình ảnh đem Phúc Âm ngày Chúa Nhật đến với mọi người.

?

Using pictures to deliver the Sunday Gospel to everyone.

Index | Full size | Other languages |The 41st Sec. | FAQ | About Us | Donations

Ngôn ngữ khác - Other languages

Pentecostés - Misa de la vigilia

五旬節主日 - 守夜感恩祭

(简体字) Not available

Pentecôte. Messe de la veille

Not available

Pentecost - At the Vigil Mass

 

 

Nội dung trong website này được tự do sử dụng với một điều kiện duy nhất: ghi rỏ xuất xứ từ www.40giayloichua.net. Lý do của điều kiện trên là để đọc giả có thể xác minh nội dung và có thể xem các thông tin hữu ích khác từ trang web này.

Anything on this website are free to copy or forward with only condition that you must state that they come from www.40giayloichua.net. That policy is required so the readers can verify the data and have the option to look for other interesting material on this site.

Vọng Lễ Hiện Xuống (Lễ Hiện Xuống)

Tin Mừng   Ga 7, 37-39

37 Hôm ấy là ngày bế mạc tuần lễ Lều, và là ngày long trọng nhất. 38 Đức Giê-su đứng trong Đền Thờ và lớn tiếng nói rằng : "Ai khát, hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống ! Như Kinh Thánh đã nói : Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống." 39 Đức Giê-su muốn nói về Thần Khí mà những kẻ tin vào Người sẽ lãnh nhận. Thật thế, bấy giờ họ chưa nhận được Thần Khí, vì Đức Giê-su chưa được tôn vinh.

Pentecost Vigil (Pentecost Sunday)

 

Gospel 

Jn 7:37-39

On the last and greatest day of the feast,
Jesus stood up and exclaimed,
"Let anyone who thirsts come to me and drink.
As Scripture says:
Rivers of living water will flow from within him who believes in me."

He said this in reference to the Spirit
that those who came to believe in him were to receive.
There was, of course, no Spirit yet,
because Jesus had not yet been glorified.

 

Hit Counter khách đến xem 1800Flowers trang
Hosted by nhacthanh.net
Hit Counter visitors have viewed 1800Flowers pages

~ DEO GRATIAS ~