Dùng hình ảnh đem Phúc Âm ngày Chúa Nhật đến với mọi người.

 

Using pictures to delivery Sunday Gospel to everyone.

Delicious Bookmark Us on Delicious 

 

40 Giây Lời Chúa - vừa bắt đầu từ Chúa Nhật 21 Thường Niên Năm B, được cập nhật mỗi tuần theo lịch phụng vụ công giáo - Dự kiến sẽ hoàn tất vào Mùa Phục Sinh Năm B (khoảng tháng 4 năm 2012) - Mời quí bạn ở lại. Liên lạc: 40giayloichua.net@gmail.com

Nội dung trong website này được tự do sử dụng với một điều kiện duy nhất: ghi rỏ xuất xứ và dẫn đường truyền đến www.40giayloichua.net và địa chỉ email liên lạc. Lý do của điều kiện trên là để đọc giả có thể xác minh nội dung và có thể xem các thông tin hữu ích khác từ đây.

 

Sunday Gospel in 40 seconds has just been established since the 21st Sunday in Ordinary Time Year B and is updated weekly based on the catholic liturgical calendar. It will be completed by Easter Season (around April 2012) - Please stay to discover. Contact: 40giayloichua.net@gmail.com

Anything on this website are free to copy or forward with only condition that you must state that they come from and link to www.40giayloichua.net with contact information. That policy is required so the readers can verify the data and have the option to look for other interesting material on this site.

 
Lời Phúc Âm -

Gospel Text -

Xin Giúp Đỡ - Chân thành cám ơn Quí Cha và Quí Vị đã phổ biến 40 giây lời Chúa để loan truyền Phúc Âm đến với mọi ngƱời - Các hồ sơ dạng GIF trong trang web này đều được sử dụng miễn phí - Tuy nhiên xin vui lòng ghi rỏ xuất xứ từ www.40giayloichua.net để phổ biến thêm cho nhiều ngƱời khác trong tinh thần "chúng con nguyện Danh Cha cả sáng".

Please help - Thank you very much for spreading this website to everyone. All the GIF files in this website are free to use. Please quote their source www.40giayloichua.net wherever they are used in order to spread Gospel to everyone in the spirit of "Hallowed be Thy Name"

Hit Counter khách đến xem 1800Flowers trang
Hosted by nhacthanh.net
Hit Counter visitors have viewed 1800Flowers pages

~ DEO GRATIAS ~