Dùng hình ảnh đem Phúc Âm ngày Chúa Nhật đến với mọi người.

?

Using pictures to deliver the Sunday Gospel to everyone.

Home | Archive |The 41st Sec. | FAQ | About Us | Donations |PPS|RAR Phụng Vụ Lời Chúa

Chúa nhật 7 - năm B

 

Bài đọc 1:Is 43,18-19.21-22.24-25
            Ta sẽ xoá bỏ các tội phản nghịch của ngươi.
            Lời Chúa trong sách ngôn sứ I-sai-a.
Đây là lời Đức Chúa phán: “Các ngươi đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa, chớ quan tâm về những việc thuở trước. Này Ta sắp làm một việc mới, việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy hay sao? Phải, Ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn… Ta đã gầy dựng cho Ta dân này, chúng sẽ lên tiếng ngợi khen Ta. Vậy mà, hỡi Gia-cóp, ngươi đã chẳng kêu cầu Ta; phải, hỡi Ít-ra-en, ngươi đã chán Ta rồi… Ngươi lại còn làm cho Ta cực khổ vì lỗi lầm của ngươi, làm cho Ta chán chường vì tội ác ngươi phạm. Nhưng chính Ta đây, vì danh dự của Ta, Ta sẽ xoá bỏ các tội phản nghịch của ngươi, và không còn nhớ đến lỗi lầm của ngươi nữa. Đó là lời Chúa.

Đáp ca:  Tv 40,2-3.4-5.13-14
Đ.  Lạy Chúa, xin thương chữa lành con, quả thật con đắc tội với Ngài.
1./  Phúc thay kẻ lưu tâm đến người nghèo khổ: trong ngày hoạn nạn, sẽ được Chúa cứu nguy. Chúa bảo vệ và giữ gìn mạng sống, lại ban cho hạnh phúc trên đời, không trao họ cho địch thù hung hãn.
2./  Người chăm nom khi liệt giường liệt chiếu, lúc bệnh hoạn, Người chữa cho lành. Con đã thưa cùng Chúa: Lạy Chúa, xin thương xót và chữa lành con, quả thật con đắc tội với Ngài.
3./  Chúa nâng đỡ con vì con vô tội, và đặt con ở mãi trước nhan Ngài. Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, từ muôn thuở cho đến muôn đời. A-men. A-men.

Bài đọc 2:  2 Cr 1,18-22
            Đức Giê-su đã không vừa là “có”, vừa là “không”, nhưng nơi Người chỉ toàn là “có”.
            Lời Chúa trong thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.
Thưa anh em, xin Thiên Chúa trung thành chứng giám cho chúng tôi! Lời chúng tôi nói với anh em chẳng phải vừa là "có" vừa là "không". Vì Đức Ki-tô Giê-su, Con Thiên Chúa, Đấng mà chúng tôi, là Xin-va-nô, Ti-mô-thê và tôi, rao giảng cho anh em, đã không vừa là "có" vừa là "không", nhưng nơi Người chỉ toàn là "có". Quả thật, mọi lời hứa của Thiên Chúa đều là "có" nơi Người. Vì thế, cũng nhờ Người mà chúng ta hô lên "A-men" để tôn vinh Thiên Chúa. Đấng củng cố chúng tôi cùng với anh em trong Đức Ki-tô và đã xức dầu cho chúng ta, Đấng ấy là Thiên Chúa. Chính Người cũng đã đóng ấn tín trên chúng ta và đổ Thần Khí vào lòng chúng ta làm bảo chứng. Đó là lời Chúa.

Tung hô Tin Mừng:   Lc 4,18
Allêluia. Allêluia. Chúa đã sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ giam cầm biết họ được tha. Allêluia.

Tin Mừng:  Mc 2,1-12
            Ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội.
            Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
Bấy giờ, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà, người ta tụ tập lại, đông đến nỗi không còn chỗ nữa, cả ngoài cửa cũng không còn. Người giảng lời cho họ. Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: "Này con, con đã được tha tội rồi." Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng: "Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng! Ngoài một mình Thiên Chúa ra, ai có quyền tha tội?" Tâm trí Đức Giê-su thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ: "Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? Trong hai điều: một là bảo người bại liệt: `Con đã được tha tội rồi', hai là bảo:‘Đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi', điều nào dễ hơn? Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội,  - Đức Giê-su bảo người bại liệt, - Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà!" Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: "Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ!" Đó là lời Chúa.

 

Hit Counter khách đến xem 1800Flowers trang
Hosted by nhacthanh.net
Hit Counter visitors have viewed 1800Flowers pages

~ DEO GRATIAS ~