Dùng hình ảnh đem Phúc Âm ngày Chúa Nhật đến với mọi người. 40giayloichua.net@gmail.com.

Using pictures to deliver the Sunday Gospel to everyone. 40giayloichua.net@gmail.com.

Home | Archive | Other languages | The 41st Sec. | FAQ | About Us | Donations |PPS|RAR

Lent Year A

 

Kiệu Lá Mùa Chay - Năm A -- 简体字

lưu hình vào máy: nhấp chuột phải trên hình - Save Image As...