Dùng hình ảnh đem Phúc Âm ngày Chúa Nhật đến với mọi người.

?

Using pictures to deliver the Sunday Gospel to everyone.

Home | Archive | Full size | Other languages |The 41st Sec. | FAQ | About Us | Donations |PPS|RAR

Cầu Nguyện Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời 2/11 - Lễ 3

Conmemoración de los Fieles Difuntos - Masa 3

The Commemoration of All the Faithful Departed - Mass 3

Commémoration des fidèles défunts - Messe 3

追思已亡節

 

 

Cầu Nguyện Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời 2/11

Lễ 1 - Lễ 2 - Lễ 3

 

Tin Mừng: Jn 6:37-40 
           

Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết."

 

The Commemoration of All the Faithful Departed Nov. 2nd

Mass 1 - Mass 2 - Mass 3

 

Gospel  Jn 6:37-40

Jesus said to the crowds:
“Everything that the Father gives me will come to me,
and I will not reject anyone who comes to me,
because I came down from heaven not to do my own will
but the will of the one who sent me.
And this is the will of the one who sent me,
that I should not lose anything of what he gave me,
but that I should raise it on the last day.
For this is the will of my Father,
that everyone who sees the Son and believes in him
may have eternal life,
and I shall raise him on the last day.”

Bạn là một trong số Hit Counter vị khách đến xem 40 giây lời Chúa ~~~~~~~~Xin Chúa chúc lành cho bạn~~~~~~~
You are one of Hit Counter visitors viewing Gospel in 40 seconds ~~~~~~~~God Bless You~~~~~~~