40 giây thôi! only 40 seconds!
Thành Giêricô - Nơi Đức Giêsu chịu Satan cám dỗ Jericho - Where Jesus tempted by Satan

Ngôn ngữ khác - Other languages

Primer Domingo de Cuaresma

乙年四旬期第一主日

乙年四旬期第一主日 (简体字)

Premier dimanche de Carême

I Domenica di Quaresima

Sunday I of Lent

 

 

Nội dung trong website này được tự do sử dụng với một điều kiện duy nhất: ghi rỏ xuất xứ từ www.40giayloichua.net . Lý do của điều kiện trên là để đọc giả có thể xác minh nội dung và có thể xem các thông tin hữu ích khác từ trang web này.

Anything on this website are free to copy or forward with only condition that you must state that they come from www.40giayloichua.net . That policy is required so the readers can verify the data and have the option to look for other interesting material on this site.

Chúa Nhật I Mùa Chay Năm C

Tin Mừng: Lc 4,1-13
           
Sau khi chịu phép rửa, Đức Giê-su được đầy Thánh Thần, từ sông Gio-đan trở về, và được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả,và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói. Bấy giờ, quỷ nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hoá bánh đi!" Nhưng Đức Giê-su đáp lại: "Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh". Sau đó, quỷ đem Đức Giê-su lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ. Rồi nó nói với Người: "Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông". Đức Giê-su đáp lại: "Đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi. Quỷ đem Đức Giê-su đến Giê-ru-sa-lem và đặt Người trên nóc Đền Thờ, rồi nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn. Lại còn chép rằng: Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá". Bấy giờ Đức Giê-su đáp lại: "Đã có lời rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi". Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ.

 

 

Sunday I of Lent Year C

 

Gospel Lk 4,1-13

 

Filled with the Holy Spirit, Jesus returned from the Jordan
and was led by the Spirit into the desert for forty days,
to be tempted by the devil.
He ate nothing during those days,
and when they were over he was hungry.
The devil said to him,
“If you are the Son of God,
command this stone to become bread.”
Jesus answered him,
“It is written, One does not live on bread alone.
Then he took him up and showed him
all the kingdoms of the world in a single instant.
The devil said to him,
“I shall give to you all this power and glory;
for it has been handed over to me,
and I may give it to whomever I wish.
All this will be yours, if you worship me.”
Jesus said to him in reply,
“It is written:
You shall worship the Lord, your God,
and him alone shall you serve.

Then he led him to Jerusalem,
made him stand on the parapet of the temple, and said to him,
“If you are the Son of God,
throw yourself down from here, for it is written:
He will command his angels concerning you, to guard you,
and:
With their hands they will support you,
lest you dash your foot against a stone.

Jesus said to him in reply,
“It also says,
You shall not put the Lord, your God, to the test.
When the devil had finished every temptation,
he departed from him for a time.

Xin bấm vào các đường truyền dưới đây để ủng hộ 40 Giây Lời Chúa

Hockey Equipment --- Hockey Bags --- Size 16" Skates --- Hockey Bag 1086 --- Size 16" Inline Skates --- Hockey Gloves --- Goalie Equipment --- Hockey Pants

Please click on the following links to support 40 Giây Lời Chúa

World Globes --- Levitating Globes --- Children Globes --- Children's Animal Globes --- Lighting Globes --- Desk Globes --- Floor Globes

Bạn là một trong số Hit Counter vị khách đến xem 40 giây lời Chúa ~~~~~~~~Xin Chúa chúc lành cho bạn~~~~~~~
You are one of Hit Counter visitors viewing Gospel in 40 seconds ~~~~~~~~God Bless You~~~~~~~