Dùng hình ảnh đem Phúc Âm ngày Chúa Nhật đến với mọi người.

?

Using pictures to deliver the Sunday Gospel to everyone.

Index | Full size | Other languages |The 41st Sec. | FAQ | About Us | Donations

Ngôn ngữ khác - Other languages

10o Domingo en tiempo ordinario

丙年常年期第十主日

丙年常年期第十四主日 (简体字)

10e dimanche du temps ordinaire

X DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Sunday X in Ordinary Time

 

 

Nội dung trong website này được tự do sử dụng với một điều kiện duy nhất: ghi rỏ xuất xứ từ www.40giayloichua.net. Lý do của điều kiện trên là để đọc giả có thể xác minh nội dung và có thể xem các thông tin hữu ích khác từ trang web này.

Anything on this website are free to copy or forward with only condition that you must state that they come from www.40giayloichua.net. That policy is required so the readers can verify the data and have the option to look for other interesting material on this site.

Chúa Nhật X Thường Niên - Năm A

Tin Mừng

Sunday X in Ordinary Time - Year A

 

Gospel MT

Hit Counter khách đến xem 1800Flowers trang
Hosted by nhacthanh.net
Hit Counter visitors have viewed 1800Flowers pages

~ DEO GRATIAS ~