Dùng hình ảnh đem Phúc Âm ngày Chúa Nhật đến với mọi người.

?

Using pictures to deliver the Sunday Gospel to everyone.

Index | Home | Full size | Other languages |The 41st Sec. | FAQ | About Us | Donations|Sunday Readings

Ngôn ngữ khác - Other languages

32o Domingo en tiempo ordinario

丙年常年期三十二主日

 

32e dimanche du temps ordinaire

XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Sunday XXXII in Ordinary Time

 

Nội dung trong website này được tự do sử dụng với một điều kiện duy nhất: ghi rỏ xuất xứ từ www.40giayloichua.net. Lý do của điều kiện trên là để đọc giả có thể xác minh nội dung và có thể xem các thông tin hữu ích khác từ trang web này.

Anything on this website are free to copy or forward with only condition that you must state that they come from www.40giayloichua.net. That policy is required so the readers can verify the data and have the option to look for other interesting material on this site.

Chúa Nhật XXXII Thường Niên - Năm A

Tin Mừng Mt 25,1-13
           
Hôm ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn của mình ra đón chú rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. Nửa đêm, có tiếng la lên: “Kìa chú rể, ra đón đi!” Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: “Xin các chị cho chúng em chút dầu của các chị, vì đèn của chúng em tắt mất rồi!” Các cô khôn đáp: “Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn.” Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: “Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với!” Nhưng Người đáp: “Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô!” Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.”

Sunday XXXII in Ordinary Time - Year A

 

Gospel Mt 25,1-13


“At that time the kingdom of heaven will be like ten virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 2 Five of the virgins were foolish, and five were wise. 3 When the foolish ones took their lamps, they did not take extra olive oil with them. 4 But the wise ones took flasks of olive oil with their lamps. 5 When the bridegroom was delayed a long time, they all became drowsy and fell asleep. 6 But at midnight there was a shout, ‘Look, the bridegroom is here! Come out to meet him.’ 7 Then all the virgins woke up and trimmed their lamps. 8 The foolish ones said to the wise, ‘Give us some of your oil, because our lamps are going out.’ 9 ‘No,’ they replied. ‘There won’t be enough for you and for us. Go instead to those who sell oil and buy some for yourselves.’ 10 But while they had gone to buy it, the bridegroom arrived, and those who were ready went inside with him to the wedding banquet. Then the door was shut. 11 Later, the other virgins came too, saying, ‘Lord, lord! Let us in!’ 12 But he replied, ‘I tell you the truth, I do not know you!’ 13 Therefore stay alert, because you do not know the day or the hour”

 

Hit Counter khách đến xem 1800Flowers trang
Hosted by nhacthanh.net
Hit Counter visitors have viewed 1800Flowers pages

~ DEO GRATIAS ~