Lễ Chúa Ki-tô Vua - A -- 简体字

lưu hình vào máy: nhấp chuột phải trên hình - Save Image As...