Dùng hình ảnh đem Phúc Âm ngày Chúa Nhật đến với mọi người.

?

Using pictures to deliver the Sunday Gospel to everyone.

Year A - Year B - Year C

Home | Archive | Full size | The 41st Sec. | FAQ | About Us | Donations |PPS|RAR|Phụng Vụ Lời Chúa

Thành Phố của Chúa Giêsu The Town of Jesus

Ngôn ngữ khác - Other languages

6o Domingo en tiempo ordinario

乙年常年期第主日

年常年期第主日 (简体字)

6e dimanche du temps ordinaire

VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Sunday VI in Ordinary Time

 

 

Nội dung trong website này được tự do sử dụng với một điều kiện duy nhất: ghi rỏ xuất xứ từ www.40giayloichua.net . Lý do của điều kiện trên là để đọc giả có thể xác minh nội dung và có thể xem các thông tin hữu ích khác từ trang web này.

Anything on this website are free to copy or forward with only condition that you must state that they come from www.40giayloichua.net . That policy is required so the readers can verify the data and have the option to look for other interesting material on this site.

Chúa Nhật VI Mùa Thường Niên Năm B

 

 

Tin Mừng:  Mc 1,40-45
            Chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch.
            Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
Khi ấy, có người bị phong hủi đến gặp Đức Giê-su, anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Đức Giê-su chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi!" Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch. Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, và bảo anh: "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết." Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.

 

 

Sunday VI in Ordinary Time Year B

 

Gospel

Mk 1:40-45

A leper came to Jesus and kneeling down begged him and said,
"If you wish, you can make me clean."
Moved with pity, he stretched out his hand,
touched him, and said to him,
"I do will it. Be made clean."
The leprosy left him immediately, and he was made clean.
Then, warning the him sternly, he dismissed him at once.

He said to him, "See that you tell no one anything,
but go, show yourself to the priest
and offer for your cleansing what Moses prescribed;
that will be proof for them."

The man went away and began to publicize the whole matter.
He spread the report abroad
so that it was impossible for Jesus to enter a town openly.
He remained outside in deserted places,
and people kept coming to him from everywhere.

 

 

Bạn là một trong số Hit Counter vị khách đến xem 40 giây lời Chúa ~~~~~~~~Xin Chúa chúc lành cho bạn~~~~~~~
You are one of Hit Counter visitors viewing Gospel in 40 seconds ~~~~~~~~God Bless You~~~~~~~