Dùng hình ảnh đem Phúc Âm ngày Chúa Nhật đến với mọi người. 40giayloichua.net@gmail.com.

Using pictures to deliver the Sunday Gospel to everyone. 40giayloichua.net@gmail.com.

Chúa Chịu Phép Rửa

Baptism of the Lord 

Chúa Nhật II Thường Niên

Sunday II Ordinary Time

Chúa Nhật III Thường Niên

Sunday III Ordinary Time

Chúa Nhật IV Thường Niên

Sunday IV Ordinary Time

Giao Thừa

 

Mồng Một Tết

年初一

Mồng Hai Tết

年初二

Mồng Ba Tết

年初三


Home - Archive - Year A - Year B - Year C - FAQ - The 41st Second - About Us - Donations

Mùa Vọng & Giáng Sinh
Mùa Chay
Mùa Phục Sinh


Mùa Thường Niên Năm C
& Lễ Đặc Biệt - Ordinary Time Year C & Special Masses
PowerPointShow Tải Hình Ảnh Mỗi CN *** Bài Đọc Ngày Chúa Nhật
Chúa Nhật V Thường Niên

Sunday V Ordinary Time

Chúa Nhật VI Thường Niên

Sunday VI Ordinary Time

Chúa Nhật VII Thường Niên

Sunday VII Ordinary Time

Chúa Nhật VIII Thường Niên

Sunday VIII Ordinary Time

Chúa Nhật IX Thường Niên

Sunday IX Ordinary Time

Chúa Nhật X Thường Niên

Sunday X Ordinary Time

Chúa Nhật XI Thường Niên

Sunday XI Ordinary Time

Chúa Nhật XII Thường Niên

Sunday XII Ordinary Time

Chúa Nhật XIII Thường Niên

Sunday XIII Ordinary Time

Chúa Nhật XIV Thường Niên

Sunday XIV Ordinary Time

Chúa Nhật XV Thường Niên

Sunday XV Ordinary Time

Chúa Nhật XVI Thường Niên

Sunday XVI Ordinary Time

Chúa Nhật XVII Thường Niên

Sunday XVII Ordinary Time

Chúa Nhật XVIII Thường Niên

Sunday XVIII Ordinary Time

Chúa Nhật XIX Thường Niên

Sunday XIX Ordinary Time

Chúa Nhật XX Thường Niên

Sunday XX Ordinary Time

Chúa Nhật XXI Thường Niên

Sunday XXI Ordinary Time

Chúa Nhật XXII Thường Niên

Sunday XXII Ordinary Time

Chúa Nhật XXIII Thường Niên

Sunday XXIII Ordinary Time

Chúa Nhật XXIV Thường Niên

Sunday XXIV Ordinary Time

Chúa Nhật XXV Thường Niên

Sunday XXV Ordinary Time

Chúa Nhật XXVI Thường Niên

Sunday XXVI Ordinary Time

Chúa Nhật XXVII Thường Niên

Sunday XXVII Ordinary Time

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên

Sunday XXVIII Ordinary Time

Chúa Nhật XXIX Thường Niên

Sunday XXIX Ordinary Time

Chúa Nhật XXX Thường Niên

Sunday XXX Ordinary Time

Chúa Nhật XXXI Thường Niên

Sunday XXXI Ordinary Time

Chúa Nhật XXXII Thường Niên

Sunday XXXII Ordinary Time

 

Chúa Nhật XXXIII Thường Niên

Sunday XXXIII Ordinary Time

Chúa Nhật XXXIV Thường Niên

Sunday XXXIV Ordinary Time

 
Thánh Lễ Đặc Biệt - Special Mass

Dâng Chúa vào Đền Thánh Feb. 2

The Presentation of the Lord

Thánh Giuse March 19

Saint Joseph March 19

Truyền Tin Mar. 25

Annunciation

Chúa Ba Ngôi

Holy Trinity

Mình Máu Thánh Chúa

Holy Body & Blood of Christ

Thánh Tâm Chúa Giêsu

Sacred Heart of Jesus

Vọng Sinh Nhật Th. Gioan Bt

Vigil Mass - Nativity of St. John Baptist

Sinh Nhật Th. Gioan Bt Jun. 24

Nativity of St. John Baptist

Vọng Thánh Phêrô và Phaolô

Vigil Mass - St. Peter and Paul

Th. Phêrô và Phaolô Jun. 29

St. Peter and Paul

Vọng Đức Mẹ Lên Trời

Vigil of Assumption of BVM

Đức Mẹ Lên Trời Aug. 15

Assumption of BVM

Suy Tôn Thánh Giá Sept. 14

Exaltation of the Holy Cross

Đức Mẹ Mân Côi

Our Lady of the Rosary

   

World Mission Sunday

World Mission Sunday

Các Thánh Nam Nừ Nov. 1

All Saints

Các Tín Hừu đã Qua Đời 1

All Souls 1

Các Tín Hừu đã Qua Đời 2

All Souls 2

Các Tín Hừu đã Qua Đời 3

All Souls 3

 

Cung Hiến Đền Thờ LateranoNov. 9

Dedication of the Lateran Basilica

 

 

Hit Counter khách đến xem 1800Flowers lần
Hosted by nhacthanh.net
Hit Counter visitors have viewed 1800Flowers times

~ DEO GRATIAS ~