Lễ Vọng - Vigil Mass: Mt 1, 18-25;

Lễ Đêm - Midnight Mass: Lc 2, 1-14

Lễ Rạng Đông - Mass At Dawn: Lc 2, 15-20

Lễ Ban Ngày - Mass During The Day: Jn 1, 1-5, 9-14

 

 

Dùng hình ảnh đem Phúc Âm ngày Chúa Nhật đến với mọi người. Lễ Giáng Sinh - ngày 25 tháng 12. 40giayloichua.net@gmail.com.

Using pictures to delivery Sunday Gospel to everyone. Christmas Day - Dec. 25. 40giayloichua.net@gmail.com.

Lễ Thánh Gia

Holy Family

Mẹ Thiên Chúa

Mother of God

Hiển Linh

Epiphany

Chúa chịu Phép Rửa

Baptism of Lord

 

 

40 Giây Lời Chúa - vừa bắt đầu từ Chúa Nhật 21 Thường Niên Năm B, được cập nhật mỗi tuần theo lịch phụng vụ công giáo - Dự kiến sẽ hoàn tất vào Mùa Phục Sinh Năm C (khoảng tháng 4 năm 2012) - Mời quí bạn ở lại. Liên lạc: 40giayloichua.net@gmail.com
Sunday Gospel in 40 seconds has just been established since the 21st Sunday in Ordinary Time YearC and is updated weekly based on the catholic liturgical calendar. It will be completed by Easter Season (around April 2012) - Please stay to discover. Contact: 40giayloichua.net@gmail.com
Hit Counter khách đến xem 1800Flowers lần
Hosted by nhacthanh.net
Hit Counter visitors have viewed 1800Flowers times

~ DEO GRATIAS ~