Dùng hình ảnh đem Phúc Âm ngày Chúa Nhật đến với mọi người.

?

Using pictures to deliver Sunday Gospel to everyone.

Index | Full size | Other languages |The 41st Sec. | FAQ | About Us | Donations | PDF

Ngôn ngữ khác - Other languages

El Bautismo del Señor

丙年主受洗節

丙年主受洗节 (简体字)

La Baptême du Seigneur

Battesimo del Signore

The Baptism Of The Lord

 

 

Hình Ảnh Sông Jordan:

Nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa

 

Nội dung trong website này được tự do sử dụng với một điều kiện duy nhất: ghi rỏ xuất xứ từ www.40giayloichua.net. Lý do của điều kiện trên là để đọc giả có thể xác minh nội dung và có thể xem các thông tin hữu ích khác từ trang web này.

Anything on this website are free to copy or forward with only condition that you must state that they come from www.40giayloichua.net. That policy is required so the readers can verify the data and have the option to look for other interesting material on this site.

Lễ Chúa Chịu Phép Rửa - Năm C

Tin Mừng Lc 3:15-16, 21-22

           
Hồi đó, dân đang trông đợi, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi về ông Gio-an: biết đâu ông chẳng là Đấng Mê-si-a. Ông Gio-an trả lời mọi người rằng: "Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa… Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giê-su cũng chịu phép rửa; sau đó, đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra, và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng như chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con.

The Baptism Of The Lord - Year C

 

Gospel Lk 3:15-16, 21-22


 

The people were filled with expectation,
and all were asking in their hearts
whether John might be the Christ.
John answered them all, saying,
“I am baptizing you with water,
but one mightier than I is coming.
I am not worthy to loosen the thongs of his sandals.
He will baptize you with the Holy Spirit and fire.”

After all the people had been baptized
and Jesus also had been baptized and was praying,
heaven was opened and the Holy Spirit descended upon him
in bodily form like a dove.
And a voice came from heaven,
“You are my beloved Son;
with you I am well pleased.”

.

Hit Counter khách đến xem 1800Flowers trang
Hosted by nhacthanh.net
Hit Counter visitors have viewed 1800Flowers pages

~ DEO GRATIAS ~