Dùng hình ảnh đem Phúc Âm ngày Chúa Nhật đến với mọi người.

40giayloichua.net@gmail.com.

Using pictures to delivery Sunday Gospel to everyone.

40giayloichua.net@gmail.com.

Home - Archive - Year A - Year B - Year C - FAQ - The 41st Second - About Us - Donations

Chu kỳ phụng vụ 3 năm A, B và C trên cơ bản đã hoàn tất. Tuy nhiên sẽ có những thay đổi hay bổ túc cần thiết và chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thể. Xin vui lòng tải về máy tập tin mới nhất tại trang này. Cám ơn quí bạn đã sử dụng 40 Giây Lời Chúa.

We basically have completed the liturgical cycle of year A, B and C. However there will have some changes or necessary complements and they will be updated as soon as we can. Please download the latest version from this page. Thank you for using 40 Giây Lời Chúa.


Năm C - Year C - Année C - Año C - Anno C Power Point Show

 

The 41st Second

Miền Galilê

Hit Counter khách đến xem 1800Flowers lần
Hosted by nhacthanh.net
Hit Counter visitors have viewed 1800Flowers times

~ DEO GRATIAS ~

Home - Archive - Year A - Year B - Year C - FAQ - The 41st Second - About Us - Donations