40 giây thôi! only 40 seconds!

Theo bước chân Chúa Giêsu

Following Jesus' footsteps

Ngôn ngữ khác - Other languages

Domingo de (Ramos) la Pasión

基督苦難主日

基督苦难主日 (简体字)

Dimanche des Rameaux et de la Passion

PASSIONE DEL SIGNORE

Palm Sunday of the Passion of the Lord

 

 

Nội dung trong website này được tự do sử dụng với một điều kiện duy nhất: ghi rỏ xuất xứ từ www.40giayloichua.net . Lý do của điều kiện trên là để đọc giả có thể xác minh nội dung và có thể xem các thông tin hữu ích khác từ trang web này.

Anything on this website are free to copy or forward with only condition that you must state that they come from www.40giayloichua.net . That policy is required so the readers can verify the data and have the option to look for other interesting material on this site.

Chúa Nhật Lễ Lá Năm B

 

Tin Mừng : Mc 14,1 – 15,47
           

 

 

Palm Sunday of the Passion of the Lord Year B

 

Gospel Mk 15:1-39

Bạn là một trong số Hit Counter vị khách đến xem 40 giây lời Chúa ~~~~~~~~Xin Chúa chúc lành cho bạn~~~~~~~
You are one of Hit Counter visitors viewing Gospel in 40 seconds ~~~~~~~~God Bless You~~~~~~~