Dùng hình ảnh đem Phúc Âm ngày Chúa Nhật đến với mọi người.

?

Using pictures to delivery Sunday Gospel to everyone.

Year A - Year B - Year C

Index | Full size | Other languages |The 41st Sec. | FAQ | About Us | Donations |PPS|RAR|Phụng Vụ Lời Chúa

Ngôn ngữ khác - Other languages

18o Domingo en tiempo ordinario

乙年常年期第十八主日

年常年期第 (简体字)

18e dimanche du temps ordinaire

XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Sunday XVIII in Ordinary Time

 

 

Nội dung trong website này được tự do sử dụng với một điều kiện duy nhất: ghi rỏ xuất xứ từ www.40giayloichua.net. Lý do của điều kiện trên là để đọc giả có thể xác minh nội dung và có thể xem các thông tin hữu ích khác từ trang web này.

Anything on this website are free to copy or forward with only condition that you must state that they come from www.40giayloichua.net. That policy is required so the readers can verify the data and have the option to look for other interesting material on this site.

Chúa Nhật XVIII Thường Niên - Năm B

Tin Mừng Ga 6,24-35  

Khi dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm kiếm Người. Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?" Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận." Họ liền hỏi Người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?" Đức Giê-su trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến." Họ lại hỏi: "Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép: ‘Người đã cho họ ăn bánh bởi trời.’" Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian." Họ liền nói: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy." Đức Giê-su bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!”

Sunday XVIII in Ordinary Time - Year B

 

Gospel Jn 6,24-35  

When the crowd saw that neither Jesus nor his disciples were there,
they themselves got into boats
and came to Capernaum looking for Jesus.
And when they found him across the sea they said to him,
"Rabbi, when did you get here?"
Jesus answered them and said,
"Amen, amen, I say to you,
you are looking for me not because you saw signs
but because you ate the loaves and were filled.
Do not work for food that perishes
but for the food that endures for eternal life,
which the Son of Man will give you.
For on him the Father, God, has set his seal."
So they said to him,
"What can we do to accomplish the works of God?"
Jesus answered and said to them,
"This is the work of God, that you believe in the one he sent."
So they said to him,
"What sign can you do, that we may see and believe in you?
What can you do?
Our ancestors ate manna in the desert, as it is written:
He gave them bread from heaven to eat.?
So Jesus said to them,
"Amen, amen, I say to you,
it was not Moses who gave the bread from heaven;
my Father gives you the true bread from heaven.
For the bread of God is that which comes down from heaven
and gives life to the world."

So they said to him,
"Sir, give us this bread always."
Jesus said to them,
"I am the bread of life;
whoever comes to me will never hunger,
and whoever believes in me will never thirst."

.

Hit Counter khách đến xem 1800Flowers trang
Hosted by nhacthanh.net
Hit Counter visitors have viewed 1800Flowers pages

~ DEO GRATIAS ~