Dùng hình ảnh đem Phúc Âm ngày Chúa Nhật đến với mọi người.

?

Using pictures to delivery Sunday Gospel to everyone.

Year A - Year B - Year C

Index | Full size | Other languages |The 41st Sec. | FAQ | About Us | Donations |PPS|RAR|Phụng Vụ Lời Chúa

Ngôn ngữ khác - Other languages

29o Domingo en tiempo ordinario

乙年常年期第二十主日

年常年期第二十 (简体字)

29e dimanche du temps ordinaire

XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Sunday XXIX in Ordinary Time

 

 

Nội dung trong website này được tự do sử dụng với một điều kiện duy nhất: ghi rỏ xuất xứ từ www.40giayloichua.net. Lý do của điều kiện trên là để đọc giả có thể xác minh nội dung và có thể xem các thông tin hữu ích khác từ trang web này.

Anything on this website are free to copy or forward with only condition that you must state that they come from www.40giayloichua.net. That policy is required so the readers can verify the data and have the option to look for other interesting material on this site.

Chúa Nhật XXIX Thường Niên - Năm B

Tin Mừng Mc 10,35-45  

           
Khi ấy, hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói: "Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây." Người hỏi: "Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì?" Các ông thưa: "Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang." Đức Giê-su bảo: "Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không?" Các ông đáp: "Thưa được." Đức Giê-su bảo: "Chén Thầy uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã dọn sẵn cho ai thì kẻ ấy được." Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gio-an. Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì áp đặt trên họ quyền bá chủ, những người làm lớn thì áp đặt trên họ quyền hành của mình. Nhưng giữa anh em thì không phải như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người."

Sunday XXIX in Ordinary Time - Year B

 

Gospel Mk 10,35-45


James and John, the sons of Zebedee, came to Jesus and said to him,
"Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you."
He replied, "What do you wish me to do for you?"
They answered him, "Grant that in your glory
we may sit one at your right and the other at your left."
Jesus said to them, "You do not know what you are asking.
Can you drink the cup that I drink
or be baptized with the baptism with which I am baptized?"
They said to him, "We can."
Jesus said to them, "The cup that I drink, you will drink,
and with the baptism with which I am baptized, you will be baptized;
but to sit at my right or at my left is not mine to give
but is for those for whom it has been prepared."
When the ten heard this, they became indignant at James and John.
Jesus summoned them and said to them,
"You know that those who are recognized as rulers over the Gentiles
lord it over them,
and their great ones make their authority over them felt.
But it shall not be so among you.
Rather, whoever wishes to be great among you will be your servant;
whoever wishes to be first among you will be the slave of all.
For the Son of Man did not come to be served
but to serve and to give his life as a ransom for many."

.

Hit Counter khách đến xem 1800Flowers trang
Hosted by nhacthanh.net
Hit Counter visitors have viewed 1800Flowers pages

~ DEO GRATIAS ~