Dùng hình ảnh đem Phúc Âm ngày Chúa Nhật đến với mọi người.

?

Using pictures to delivery Sunday Gospel to everyone.

Year A - Year B - Year C

Index | Full size | Other languages |The 41st Sec. | FAQ | About Us | Donations|PPS|RAR|Phụng Vụ Lời Chúa

Ngôn ngữ khác - Other languages

34o Domingo en tiempo ordinario

乙年常年期第三十四主日

年常年期第三十四主 (简体字)

34e dimanche du temps ordinaire

XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Sunday XXXIV in Ordinary Time

 

 

Nội dung trong website này được tự do sử dụng với một điều kiện duy nhất: ghi rỏ xuất xứ từ www.40giayloichua.net. Lý do của điều kiện trên là để đọc giả có thể xác minh nội dung và có thể xem các thông tin hữu ích khác từ trang web này.

Anything on this website are free to copy or forward with only condition that you must state that they come from www.40giayloichua.net. That policy is required so the readers can verify the data and have the option to look for other interesting material on this site.

Chúa Nhật XXXIV Thường Niên - Năm B

Tin Mừng Ga 18,33b-37

           
Khi ấy, quan Phi-la-tô nói với Đức Giê-su rằng: “Ông có phải là vua dân Do-thái không?" Đức Giê-su đáp: "Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi?" Ông Phi-la-tô trả lời: "Tôi là người Do-thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì?" Đức Giê-su trả lời: "Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do-thái. Nhưng nay Nước tôi không thuộc chốn này." Ông Phi-la-tô liền hỏi: "Vậy ông là vua sao?" Đức Giê-su đáp : "Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian vì điều này: đó là để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.”

Sunday XXXIV in Ordinary Time - Year B

 

Gospel  Jn 18:33b-37


Pilate said to Jesus,
"Are you the King of the Jews?"
Jesus answered, "Do you say this on your own
or have others told you about me?"
Pilate answered, "I am not a Jew, am I?
Your own nation and the chief priests handed you over to me.
What have you done?"
Jesus answered, "My kingdom does not belong to this world.
If my kingdom did belong to this world,
my attendants would be fighting
to keep me from being handed over to the Jews.
But as it is, my kingdom is not here."
So Pilate said to him, "Then you are a king?"
Jesus answered, "You say I am a king.
For this I was born and for this I came into the world,
to testify to the truth.
Everyone who belongs to the truth listens to my voice."

.

Hit Counter khách đến xem 1800Flowers trang
Hosted by nhacthanh.net
Hit Counter visitors have viewed 1800Flowers pages

~ DEO GRATIAS ~